Allmänna Villkor – Kravgruppen

1. Allmänt

1.1
Följande allmänna villkor (”Villkoren”) gäller alla beställningar som görs av er som kund (hädanefter kallad ”Kunden” eller ”ni”) avseende e-utbildningar på www.kravgruppen.se (”Webbplatsen”), som drivs av org.nr 559215-5971, Box 165, 281 22 Hässleholm (hädanefter kallad ”Kravgruppen”, ”vi” eller ”oss”). 

1.2
E-utbildningar som beställs via oss tillhandahålls av någon av våra samarbetspartners. Kravgruppen äger och driver således Webbplatsen med hjälp av utbildningsarrangörer som tillhandahåller kurserna och utbildningarna. 

1.3
För att kunna göra en beställning av en e-utbildning på Webbplatsen måste ni acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder ni er att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att ni tagit del av informationen om personuppgifter i vår integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor. Kravgruppen förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren, utan att meddela er i förväg. Den version av Villkoren som ni godkänner vid er beställning gäller för beställningen.  

1.4
Om ni har några frågor om Kravgruppen, eller om Villkoren, vänligen kontakta vår kundservice.

2. Utbildningsarrangörernas villkor

Utöver dessa Villkor äger relevant utbildningsarrangörs villkor tillämpning på den e-utbildning ni beställer på Webbplatsen. Ni ansvarar själv för att läsa och acceptera aktuell utbildningsarrangörs villkor. 

3. Kursplan och innehåll

3.1
På Webbplatsen presenterar vi en så detaljerad beskrivning för e-utbildningarna som möjligt i syfte att ni ska få utförlig information om kursinnehållet. Då vi kontinuerligt arbetar med att utveckla våra kurser kan det innebära att kursinnehållet kan avvika från kurskatalogens beskrivning. Vi måste därför reservera oss för att det kan saknas information eller ha skett smärre förändringar avseende en viss kurs eller utbildning. 

3.2
För det fall ni har synpunkter på kursinnehållet vänligen kontakta vår kundservice

4. Beställning

4.1
Beställning av e-utbildning kan ske antingen muntligen via telefon, skriftligen via e-post eller via vår hemsida. Bokningen genomförs genom att ni väljer en eller flera e-utbildningar som ni önskar beställa. Ni ansvarar själv för att de uppgifter som ni lämnar vid bokningen är korrekta och uppdaterade samt att uppgifterna hålls uppdaterade vid behov. 

4.2
Efter genomförd beställning och vi har erhållit kompletta uppgifter från er kommer ni att få ett bekräftelsemail från oss. Om ni inte erhållet något bekräftelsemail snarast efter er bokning ombeds ni att kontakta vår kundservice.

5. Order- och kursbekräftelse

5.1
Order- och kursbekräftelse samt i förekommande fall inloggningsuppgifter skickas till beställaren respektive till kursdeltagare då beställningen är behandlad och bekräftad. Avtal anses ingånget genom order- och kursbekräftelsen. Då kurserna/utbildningarna tillhandahålls online och tas i bruk omedelbart saknas möjlighet att därefter avboka eller ändra beställningen.

5.2
All kontakt sker via den e-postadress som ni angivit i samband med beställningen. Era inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Ni ansvarar själv för att tillse att era inloggningsuppgifter förvaras på betryggande sätt och inte sprids vidare.

5.3
Från det att en beställning gjorts och vi har bekräftat bokningen erhålls e-utbildningen till angivna deltagare normalt inom 12 timmar.

6. Pris

Aktuella priser för kurser och utbildningar visas på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera våra priser. En bekräftad kurs påverkas inte av ändrade priser.

7. Betalning

Beställd kurs faktureras i samband med beställning. Betalning av e-utbildningen görs till oss, och alltså inte till utbildningsarrangören som tillhandahåller kursen eller utbildningen. Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning av våra kunder. Betalning sker mot faktura med betalning inom femton (15) dagar från fakturadatum. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag.

8. Personuppgiftshantering och dataskydd

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med vår vid var tid gällande integritetspolicy.

9. Rätt att avsluta kurs i förtid

Kravgruppen reserverar sig rätten att avsluta kurs eller utbildning i förtid för Kund som bryter mot dessa Villkor eller utbildningsarrangörens villkor. Uppsägning sker i sådant fall med omedelbar verkan och meddelas Kunden via e-post.

10. Kundens ansvar

Vid köp av en e-utbildning gäller tillgången till kurs- och utbildningsmaterialet m.m. endast för den eller de personer som framgår av orderbekräftelsen. Det är inte tillåtet att sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till användarkontot. Tjänsten kräver tillgång till internet. Ni ansvarar själv för de kostnader som uppstår för användandet av internetuppkoppling.

11. Upphovsrätt

De kurser och utbildningar samt det kursmaterial som tillhandahålls av oss eller utbildningsarrangörerna är upphovsrättsskyddat och får endast användas för överenskommet bruk. Det är förbjudet att, utan skriftligt tillstånd, dela, kopiera eller sprida Kravgruppens eller utbildningsarrangörernas material.

12. Kursintyg

Efter genomgången e-utbildning utfärdas kursintyg för deltagande i kursen. I vissa kurser ingår ett prov för att säkerställa kursdeltagarens kunskaper som förmedlats, vilket då framgår av kursintyget.

13. Friskrivning

13.1
Innehållet i utbildningarna och kurserna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för Kunden och kursdeltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc., utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. 

13.2
För det fall Kravgruppen ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador. Kravgruppens totala ansvar för fel, försening eller annat kontraktsbrott är under alla omständigheter begränsat till vad Kunden har erlagt till Kravgruppen.

14. Tvist

14.1
Vi tvist mellan Kravgruppen och Kund med anledning av dessa Villkor eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten i samförstånd. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av allmän domstol med Hässleholms tingsrätt som första instans.

14.2
För förfallna obetalda fordringar äger Kravgruppen rätten att väcka talan vid allmän domstol. I första hand via Hässleholm tingsrätt.

Dessa Villkor gäller fr.o.m. 2023-01-27